Felhasználás és
adatvédelem

Jogi és adatkezelési nyilatkozat

A www.sendee.hu weboldal elsődlegesen a „Sendee” futárszolgálat tevékenységének megismerését és népszerűsítését szolgálja, valamint a „Sendee” futárszolgálat által kínált szolgáltatások igénybevevői vagy aziránt érdeklődők, tájékozódni kívánok részére biztosít információt. A szolgáltató e körben fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal egyes részei vagy funkciói kizárólag előzetes regisztrációt követően, a regisztrált felhasználók számára legyen elérhető.

A weboldalon található valamennyi tartalom megállapítása, közzététele, módosítása vagy törlése a SENDEE Project Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-923610; adószám: 14865118-2-41; székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 19.) kizárólagos joga; ennek megfelelően a SENDEE Project Kft. kizárólagosan fenntartja magának a jogot a weboldal és az azon található tartalmak megállapítására és bármikori egyoldalú módosítására.

A weboldalon található minden anyag és tartalom (így különösen valamennyi írásos anyag, fénykép, grafikai és/vagy audiovizuális megjelenítés) a SENDEE Project Kft. kizárólagosan megillető szerzői jogvédelem alatt áll, kivéve, ha a weboldalon ettől eltérő rendelkezése olvasható bármely közzétett tartalom vonatkozásában. Minderre tekintettel valamennyi, a weboldalon közzétett tartalom másolásához, sokszorosításához, reprodukálásához vagy bármely úton történő felhasználásához a SENDEE Project Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A www.sendee.hu weboldalra mutató link (hiperhivatkozás) más weboldalon történő elhelyezéséhez nem szükséges előzetes hozzájárulás, azonban a SENDEE Project Kft. kifejezetten és teljes körűen kizárja felelősségét ezen további weboldalak és tartalmuk vonatkozásában, azok semmilyen formában nem hozhatók összefüggésbe ezen weboldallal. A weboldalon található bármely tartalom idézés céljából történő átvételére kizárólag a forrás pontos megjelölésével, internetes felhasználás esetén aktív hivatkozással használható/valósítható meg.

Bármely harmadik weboldalon a www.sendee.hu weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató link, vagyis hiperhivatkozás (link) elhelyezésére kizárólag az alább megjelölt e-mail címre küldött kérelem elfogadása esetén lehetséges.

A SENDEE Project Kft. kizárja felelősségét továbbá a weboldalon található anyagok és/vagy tartalmak bármely harmadik személy általi jogosulatlan felhasználása és a jogosulatlan felhasználással bármely harmadik fél részére okozott károk vonatkozásában.

A honlapon található bármely anyag és/vagy tartalom felhasználása vonatkozásában az info@sendee.hu e-mail címen érdeklődhet.

A SENDEE védjegy

A „SENDEE” név és logó a SENDEE Project Kft. kizárólagos szellemi tulajdonát képező, bejegyzett védjegye. A védjegy felhasználásához a SENDEE Project Kft. cégjegyzésre jogosult képviselőjének előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges, az abban foglalt tartalommal és terjedelemben. Kifejezett felhatalmazás hiányában tilos a védjegy másolása, rögzítése vagy bármely formában történő jogosulatlan felhasználása, és a felhasználó jogi felelősségét vonja maga után.

Adatkezelési nyilatkozat

Bevezetés

A SENDEE Project Kft. kiemelt figyelmet fordít a weboldalát meglátogató személyek személyes adatainak védelmére és biztonságos kezelésére.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Általános tudnivalók

A www.sendee.hu weboldalon található tartalmak (adatok) megtekintéséhez személyes adatok megadására általában nincs szükség, egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban erre szükség lehet. Amennyiben a felhasználó a weboldalon keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg magáról, úgy azzal kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azokat a SENDEE Project Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtse, nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.

A www.sendee.hu domain alatti weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása, azaz adatainak önkéntes közlése. Az adatgyűjtés célja a weboldal felhasználóira, a felhasználói szokásokra, trendekre vonatkozó változások nyomon követése. A SENDEE Project Kft. a felhasználók adatait elsődlegesen az ügyfeleivel való kapcsolattartás céljából tartja nyilván, míg statisztikai célokra legfeljebb anonimizált formában használja fel.

A weboldal használata a weboldal látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a jelen nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.

A különféle felhasználói aktivitással kapcsolatos tudnivalók

Személyes adatok megadása nélküli művelet különösen a weboldalon való böngészés. A SENDEE Project Kft. a honlapon való böngészés során kizárólag a szokásos szerveradatokat rögzíti, így különösen: IP címet, domain nevet, böngésző szoftver típusát, operációs rendszer típusát, letöltött fájlok adatait, a látogatott oldalak adatait és ezen látogatások időpontját. A böngészés során – amennyiben más, személyes adatok megadásával járó műveletet a felhasználó a SENDEE Project Kft. oldalain nem kezdeményez – rögzített adatok személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze.
Személyes adatok megadásával végzett műveletek különösen: feliratkozás hírlevélre, bizonyos SENDEE Project Kft. weboldalakra történő bejelentkezés, információkérés, jelentkezés álláshirdetésre, feliratkozás levelezési listára vagy felhasználói csoportba, illetve fórumba. A személyes adatok megadásával végzett műveletek esetén a felhasználó neve, levelezési, illetve elektronikus levelezési (e-mail) címe a felhasználó kifejezett hozzájárulásával kerül a SENDEE Project Kft. kezelésébe. Az adatkezelésre a SENDEE Project Kft. adatfeldolgozót vehet igénybe, amelyhez a felhasználó a jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

Személyes adatok megadásával végzett műveletek esetén (pl. regisztrációt követő bejelentkezés valamely SENDEE Project Kft. weboldalra) a SENDEE Project Kft. bizonyos oldalakon lehetővé teheti a felhasználói azonosító adatoknak a felhasználó hozzájárulása alapján történő megjegyzését (úgynevezett cookie beállításával), és ezáltal az automatikus bejelentkezést.

Felhasználói csoportban, illetve fórumban való részvétel esetén a felhasználó által megadott személyes adatok a felhasználói csoport, illetve a fórumba feliratkozott felhasználók számára látható.

A felhasználók jogai

A SENDEE Project Kft. a felhasználó kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, a felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, továbbá bármikor jogosult az adatai nyilvántartására és kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni. A www.sendee.hu domain oldalakon a SENDEE Project Kft. lehetőséget biztosít a felhasználóknak olyan böngészés biztosítására, amelynek során személyes információk – a felhasználó választása szerint – nem kerülnek rögzítésre. Ebben az esetben azonban a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem tud igénybe venni. A SENDEE Project Kft. által kezelt adatokkal kapcsolatos észrevételeivel, illetve kéréseivel a felhasználó a info@sendee.hu e-mail címen közvetlenül fordulhat a SENDEE Project Kft. képviselőihez.

Fentieken túl a SENDEE Project Kft. biztosítja a felhasználókat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok szerint megillető valamennyi jog érvényesülését, és ennek érdekében minden tőle elvárhatót megtesz.

Adatbiztonsági rendelkezések

A SENDEE Project Kft. biztosítja az általa nyilvántartott és kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy azok arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek, kivéve a jogszabályok alapján előírt kötelező eseteket, vagy a felhasználó hozzájárulásával történő hozzáférhetővé tételt.

A SENDEE Project Kft. az általa fenntartott és folyamatosan fejlesztett biztonsági adatvédelmi rendszerbe, illetve a kezelt adatbázisba történő jogosulatlan belépés esetére – amennyiben az a fentiek ellenére megtörténik – kizárja az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokban bekövetkezett bármely változással, illetve jogosulatlan felhasználással kapcsolatos felelősségét.

Egyéb rendelkezések

A SENDEE Project Kft. különféle weboldalai (pl. üzemben tartótól vagy szolgáltatótól függően) más, illetve a jelen nyilatkozatban foglaltakhoz képest további feltételeket is előírhatnak a személyes adatkezeléssel kapcsolatban.

A SENDEE Project Kft. weboldalain előfordulhatnak linkek más, nem a SENDEE Project Kft. által üzemeltetett weboldalra. A SENDEE Project Kft. nem vállal felelősséget a más, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakra a magyar jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A SENDEE Project Kft. gondoskodik a jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatos, a hatályos jogszabályoknak megfelelő frissítéséről.

Amennyiben jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, szíveskedjék velünk közvetlenül felvenni a kapcsolatot a info@sendee.hu e-mail címen!