Általános szerződési
feltételek

A jelen ÁSZF hatálya

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a SENDEE Project Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051 Budapest, Október 6. utca 19., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-923610, adószáma: 1486118-2-41) által kifejlesztett „SENDEE” applikáció alkalmazásával igénybe vett futárposta-szolgáltatások nyújtása, illetve igénybevétele tárgyában megkötött szerződések tekintetében szabályozza a felek jogait és kötelezettségeit.

A jelen ÁSZF a felek által megkötött Egyedi keretszerződések elválaszthatatlan részét képezik, valamennyi rendelkezése irányadó felek teljes szerződéses jogviszonyára kivéve, ha a felek az egyedi keretszerződésben a jelen ÁSZFtől eltérő rendelkezésekben állapodnak meg. Az Ügyfél általános szerződési feltételei nem válnak az Egyedi keretszerződés részévé.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az Egyedi keretszerződés, az Eseti szállítási szerződés, továbbá a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény, valamint a 335/2012. (XII.4.) Korm. rendelet, és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései irányadóak.

Fogalom meghatározások

SENDEE: a SENDEE Project Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-923610; adószám: 14865118-2-41; székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca)

SENDEE applikáció: a SENDEE kizárólagos tulajdonában álló, a SENDEE által mobilkommunikációs eszközökre fejlesztett és a vele szerződött Ügyfelek és Futárok számára elérhetővé tett mobil és desktop applikáció (szoftver), amely a rendszerben regisztrált Ügyfelek és Futárok részére hozzáférést nyújt a SENDEE rendszerhez. A SENDEE applikáció rendelkezésre bocsátásának feltétele az Egyedi keretszerződés megkötése, és a SENDEE rendszerben történő regisztráció.

SENDEE rendszer: a SENDEE által kitalált, megtervezett, létrehozott, kialakított és üzemeltetett rendszer, amelynek célja, hogy a rendszerben regisztrált Ügyfelek számára – a SENDEE applikáción keresztül leadott Eseti megrendelései alapján – a Futárok – SENDEE applikáción keresztül általuk esetileg elvállalt (Visszaigazolás) szállítási megrendelések útján biztosított – közreműködésével szállítási szolgáltatási megrendeléseket teljesítsen. A SENDEE rendszer lényege, hogy a SENDEE rendszerben regisztrált Ügyfelek a SENDEE applikáción keresztül a SENDEE rendszerben adják le a kiszállítandó csomag adatait, a feladási helyet és a címzett címét abból a célból, hogy a SENDEE rendszer az elérhető Futárok közül az Eseti megrendelést lehetőség szerint leggyorsabban teljesítő Futárt biztosítson részére.

Futár: bármely természetes vagy jogi személy, aki/amely a SENDEE közreműködőjeként az Ügyfelek részére – Visszaigazolások alapján – szállítási szolgáltatási megrendeléseket teljesít és aki/amely megfelel a szükséges feltételeknek, Egyedi keretszerződést köt a SENDEE-vel, valamint a SENDEE rendszerbe regisztrál, ideértve a tényleges kiszállítások során ezek közreműködőjeként eljáró természetes személyeket is.

Ügyfél: bármely, a SENDEE-vel Egyedi keretszerződést kötött és a SENDEE rendszerben regisztrált jogi személy vagy egyéb szervezet, amely részére a SENDEE – az Ügyfél Eseti megrendelései alapján – a Futárok közreműködésével szállítási szolgáltatást teljesít.

Szállítási szolgáltatás: a SENDEE által Magyarország területén nyújtott futárposta-szolgáltatás, amelynek során az Ügyfélnek a SENDEE applikáción keresztül a SENDEE rendszerben leadott Eseti megrendelése és a Futárnak a SENDEE applikáción keresztül a SENDEE rendszerben rögzített Visszaigazolása alapján létrejött Eseti szállítási szerződés keretében a Futár az Ügyfél által feladott küldeményt az Ügyfél által a SENDEE rendszerben rögzített rendeltetési helyre a SENDEE közreműködőjeként leszállítja, és ott a címzett részére kiszolgáltatja.

Egyedi keretszerződés: a SENDEE és az Ügyfél között létrejött keretszerződés, illetve a SENDEE és a Futár között létrejött keretszerződés, amely alapján a SENDEE biztosítja az Ügyfél részére a SENDEE szolgáltatásai igénybevételének lehetőségét, valamint a Futár részére a SENDEE szolgáltatásaiban közreműködőként történő részvétel lehetőségét, továbbá az Ügyfél és a Futár részére a SENDEE rendszerben történő regisztrációt, valamint a SENDEE applikációt az Ügyfél és a Futár rendelkezésére bocsájtja.

Eseti megrendelés: az Ügyfél által a SENDEE applikáción keresztül leadott és a SENDEE rendszerben rögzített eseti szállításra vonatkozó megrendelés.

Visszaigazolás: a Futár által a SENDEE applikáción keresztül leadott és a SENDEE rendszerben rögzített Eseti megrendelés visszaigazolása, amely az Eseti megrendelés teljesítésének SENDEE és Futár által történő elvállalását jelenti.

Eseti szállítási szerződés: az Eseti megrendelés és annak Visszaigazolása alapján az Ügyfél és SENDEE között létrejött szerződés.

A SENDEE rendszerhez történő csatlakozás feltételei

A SENDEE rendszer technikai feltételei

Az Ügyfél, illetve a Futár kötelezettsége a SENDEE rendszer és applikáció alkalmazásához szükséges technikai feltételek – ideértve különösen a folyamatos internet elérést és a GPS helymeghatározást biztosító eszközöket – biztosítása, és azoknak az Egyedi keretszerződés hatálya alatt történő folyamatos fenntartása, valamint ezen eszközök üzemszerű működésének folyamatos biztosítása.

A SENDEE rendszer és applikáció alkalmazásához szükséges eszközök beszerzése, üzemképes állapotban tartása és működtetése, továbbá a technikai feltételek biztosítása az Ügyfél és a Futár kizárólagos kötelezettsége, e tekintetben SENDEE-t semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli. Amennyiben az Ügyfél vagy a Futár a szükséges eszközök vagy technikai feltételek hiánya vagy működésének hiányosságai miatt nem tudja a SENDEE rendszert elérni, erre tekintettel SENDEE-vel szemben semmilyen igényt nem támaszthat.

A SENDEE rendszer és applikáció alkalmazásához szükséges technikai feltételeket SENDEE egyoldalúan jogosult meghatározni, továbbá ezen feltételeket SENDEE bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A rendszerkövetelmények esetleges módosításáról SENDEE az Ügyfelet és a Futárt megfelelően értesíti, amely értesítés történhet a SENDEE rendszeren keresztül.

Az Ügyfél és a Futár kifejezetten tudomásul veszi, hogy a SENDEE applikáció kizárólag a SENDEE által nyújtott szállítási szolgáltatások tekintetében az Eseti megrendelések és azok Visszaigazolása rögzítésének felülete, és nem a SENDEE által nyújtott szolgáltatás, amelyre tekintettel a SENDEE nem szavatolja a SENDEE applikáció folyamatos elérhetőségét vagy hibamentes üzemelését. A SENDEE applikáció működésének hiányosságaiból eredő bármilyen felelősségét SENDEE kizárja.

Az Ügyfél, illetve a Futár tevékenységének jogszabályi feltételei

Az Ügyfél, illetve a Futár tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások maradéktalan betartása minden esetben az Ügyfél, illetve a Futár kötelezettsége, ezek teljesítéséért SENDEE semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben Ügyfél vagy Futár tevékenységével összefüggésben bármely hatóság bármilyen jogsértést állapít meg, vagy hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz (ideértve különösen bírság kiszabását), ezért kizárólag Ügyfelet, illetve Futárt terheli a felelősség, bármely ilyen jogsértésért vagy hátrányos jogkövetkezményért kizárólag Ügyfél, illetve Futár köteles közvetlenül helytállni.

Amennyiben az Ügyfél vagy a Futár tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések vagy hatósági előírások megsértése miatt SENDEE-t bármilyen hátrányos jogkövetkezmény vagy kár éri, Ügyfél, illetve Futár köteles SENDEE-t haladéktalanul mentesíteni minden esetleges ilyen hátrányos jogkövetkezmény vagy kár alól.

A Futárra vonatkozó egyéb feltételek

A Futár a tevékenysége végzéséhez szükséges, megfelelő szállítóeszközt maga köteles biztosítani, továbbá maga köteles viselni a szolgáltatása teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költséget.

Az Egyedi keretszerződés

Az SENDEE rendszerhez történő csatlakozás feltétele az Egyedi keretszerződés SENDEE-vel történő megkötése. Az Egyedi keretszerződés megkötésével a SENDEE az Ügyfél, illetve a Futár részére rendelkezésre bocsájtja a SENDEE applikációt és hozzáférést biztosít a SENDEE rendszerhez. Az Egyedi keretszerződés egyik fél számára sem keletkeztet kötelezettséget a saját szolgáltatásának nyújtására vagy a másik fél szolgáltatásának igénybevételére.

SENDEE kifejezetten nem vállal kötelezettséget, sem felelősséget azért, hogy az Ügyfél vagy a Futár által esetlegesen elvárt tartalom szerinti, rendszerességű vagy mennyiségű szállítási szolgáltatási megrendelést teljesít Ügyfél részére, illetve biztosít Futár részére. Felek e körben különösen figyelemmel vannak azon körülményre, hogy a SENDEE rendszerben való regisztráció és részvétel ingyenes.

Egyedi azonosító

A SENDEE rendszerhez csatlakozó Ügyfél és Futár az Egyedi keretszerződés megkötésével egyidejűleg SENDEE-től egyedi azonosítót kap, valamint egyedi belépő jelszót létesít.

Az Egyedi keretszerződés megkötésével és az egyedi azonosító SENDEE általi kiadásával Ügyfél és Futár jogosulttá válik a SENDEE rendszerben való részvételre és a SENDEE rendszeren keresztül Eseti megrendelések feladására, illetve elvállalására (Visszaigazolás).

Az egyedi azonosító egyedi, másra nem átruházható, azt annak jogosultja köteles titokban tartani és megelőzni, hogy az illetéktelen harmadik személyek tudomására jusson, vagy számukra hozzáférhető legyen. Mindezek megtartásáért Ügyfelet és Futárt teljeskörű és kizárólagos felelősség terheli.

Amennyiben az egyedi azonosító illetéktelenek részére ismertté válik, vagy ahhoz illetéktelen harmadik személy hozzáfért vagy hozzáférhetett, erről SENDEE-t haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítésig az ilyen egyedi azonosítóval igénybe vett minden szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítéséért, illetve minden esetleges kárért az Ügyfél vagy Futár teljeskörű felelősséggel tartozik, annak viselésére, illetve megtérítésére SENDEE nem kötelezhető.

SENDEE az értesítést követően az ilyen egyedi azonosítót letiltja, és új egyedi azonosítót biztosít. SENDEE-t semmilyen felelősség nem terheli az egyedi azonosító váltáshoz szükséges idő alatt kiesett szolgáltatások miatt.

A regisztráció felülvizsgálata

SENDEE bármikor, indokolás nélkül jogosult Ügyfél, illetve Futár egyedi azonosítóját felfüggeszteni, vagy megszüntetni és Ügyfelet, illetve Futárt a SENDEE rendszer használatából kizárni. Az egyedi azonosító megszüntetése vagy a kizárás a rendszer használatából az Egyedi keretszerződés megszüntetését is eredményezi.

SENDEE különösen, de nem kizárólagosan akkor jogosult az előző pontban foglaltak alkalmazására, ha (i) az Ügyfél vagy a Futár magatartása sérti SENDEE vagy a SENDEE rendszer üzleti jóhírnevét, (ii) többszöri vagy súlyos panasz érkezik az Ügyféllel vagy a Futárral szemben, vagy (iii) az Ügyfél, illetve a Futár nem felel meg a szolgáltatása nyújtására vonatkozó, a jogszabályokban vagy a jelen ÁSZF-ben vagy az Egyedi Keretszerződésben foglalt feltételeknek, vagy (iv) az Ügyfél, illetve a Futár egyébként olyan magatartást tanúsít, ami SENDEE részéről kizárja a további együttműködés fenntartását, (v) az Ügyfél az esedékes vállalkozói díj megfizetését elmulasztja, (vi) Futár a küldeményt elveszíti, szándékosan megrongálja vagy megsemmisíti, vagy a Visszaigazolt Eseti megrendelést előzetes értesítés nélkül nem teljesíti.

SENDEE a lehetőségekhez mérten, azok mérlegelése alapján jogosult, de nem köteles arra, hogy a felfüggesztést, illetve a kizárást megelőzően értesítse (elsősorban az applikáción keresztül) az Ügyfelet vagy a Futárt a felmerült hibákról/hiányosságokról, és lehetőséget biztosítson azok orvoslására.

SENDEE minden előzetes értesítés nélkül felfüggeszti Ügyfél regisztrációját, amennyiben Ügyfél az esedékes vállalkozói díj megfizetését elmulasztja, továbbá minden előzetes értesítés nélkül felfüggeszti Futár regisztrációját, amennyiben Futár a küldeményt elveszíti, szándékosan megrongálja vagy megsemmisíti, vagy a Visszaigazolt Eseti megrendelést előzetes értesítés nélkül nem teljesíti.

A SENDEE rendszer működése, az Eseti szállítási szerződések létrejötte

Az Eseti megrendelés

Az Ügyfél a SENDEE rendszerben aktív és passzív státusszal rendelkezhet. Eseti megrendelést az Ügyfél kizárólag aktív státuszban rögzíthet a rendszerben. Az Ügyfél aktív státuszát bármikor jogosult megváltoztatni passzív státuszra, amely azonban a korábban rögzített Eseti megrendelések hatályát – a lentiek szerinti visszavonás esetét kivéve – nem érinti.

Az Ügyfél az Eseti megrendelését a SENDEE applikáción keresztül rögzíti a SENDEE rendszerben. Az Eseti megrendelés rögzítése során az alábbi adatok megadása kötelező:

 • feladó neve és feladási cím
 • szállítandó csomag tartalma
 • a szállítás ideje
 • címzett neve és a szállítási cím (irányítószám, utcanév, házszám, emelet és ajtó feltüntetésével)
 • a csomag ellenértékének kiegyenlítésének módja (megrendelő által előre fizetve vagy a Futárnál utánvéttel)
 • a csomag értéke

Az Eseti megrendelés rögzítése a SENDEE rendszerben az Ügyfél ajánlatának minősül az Eseti szállítási szerződés létrehozására. Ennek megfelelően az Ügyfél az Eseti megrendelést mindaddig visszavonhatja, amíg azt a Futár a SENDEE rendszerben vissza nem igazolta. A Visszaigazolást követően az Eseti megrendelés a szállítási díj 50%-ának megfelelő összegű bánatpénz fizetési kötelezettség mellett vonható vissza.

Amennyiben az Eseti megrendelés keretében Ügyfél olyan csomagot kíván továbbítani, amely SENDEE megítélése szerint nem szállítható az általa nyújtott szolgáltatás keretében, SENDEE jogosult az Eseti megrendelést a SENDEE rendszerből törölni. Mindemellett Ügyfél tudomásul veszi, hogy SENDEE a szállítandó csomagok Eseti megrendelések szerint rögzített tartalmát nem köteles ellenőrizni, így amennyiben utólagosan válik nyilvánvalóvá, hogy a csomag a SENDEE által nyújtott szolgáltatás keretében nem szállítható (akár annak mérete, tartalma vagy egyéb ok miatt), az ebből eredő (többlet)költségek és (többlet)díjak minden esetben Ügyfelet terhelik. SENDEE ezen küldeményekért vagy ezek továbbításáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A szállítandó csomagra vonatkozó feltételek

Kizárt a szolgáltatásból, ezért nem adható fel, illetve szállításra nem vehető át az a csomag amely/amelynek:

 • birtoklását, szállítását jogszabály tiltja vagy engedélyhez köti,
 • gyúlékony, tűzveszélyes anyagokat tartalmaz,
 • sérti, sértheti, veszélyezteti vagy veszélyeztetheti az életet, egészséget, testi épséget vagy a környezetet,
 • veszélyes árunak minősülő tartalommal bír,
 • tartalma feltételesen szállítható küldemény, és nem felel meg az erre vonatkozó előírásoknak,
 • a csomagolása nem felel meg a jelen ÁSZF-ben rögzített előírásoknak,
 • címzése postafiókra vagy helyrajzi számra szól,
 • értéke meghaladja a 20.000,- Ft-ot,
 • mérete meghaladja az 50x50x50 cm-t
 • a tömege meghaladja az 5kg-ot.

Az Ügyfél a címzést a csomagon úgy köteles elhelyezni, hogy az tisztán látható és pontosan olvasható legyen. A címzésben nem lehet javítás vagy bármilyen olyan körülmény, amely félreértésekre adhat okot. A címzést úgy kell rögzíteni a csomagon, hogy az szállítás közben ne eshessen, vagy ne válhasson le. Amennyiben a csomag címzése ezen feltételeknek nem felel meg, a csomag nem vehető át kiszállításra.

Az szállítandó csomag megfelelő becsomagolásáért az Ügyfél felelős. Ügyfél a szállítandó csomagot megfelelően lezárva, a csomag tartalmát megfelelően védve köteles átadni a Futár részére. A csomagolásnak olyannak kell lennie, hogy az biztosítsa a csomag tartalma minőségének megőrzését a szállítás során, védje a csomag tartalmát a kiszállítás során szokásosan felmerülő esetleges sérülésekkel szemben is, továbbá biztosítania kell, hogy a küldemény ne tegyen kárt a szállítóeszközben, illetve ne veszélyeztesse a Futár testi épségét, egészségét. Futár a csomag átvételét mindaddig megtagadhatja, ha annak csomagolása nem felel meg a csomag biztonságos továbbításához szükséges követelményeknek. A csomag átvételének a csomagolás hiányosságai miatt történő megtagadása nem mentesíti az Ügyfelet a vállalkozói díj megfizetésének kötelezettsége alól.

A Futár a csomagot annak tartalma ellenőrzése nélkül veszi át az Ügyféltől és annak tartalma ellenőrzése nélkül szolgáltatja ki a címzettnek. A címzett a csomag tartalmát az átvételt követően, utánvétes csomag esetén az ellenérték megfizetését követően ellenőrizheti.

A Visszaigazolás

A Futár a SENDEE rendszerben aktív és passzív státusszal rendelkezhet. Visszaigazolást a Futár kizárólag aktív státuszban rögzíthet a rendszerben. A Futár aktív státuszát bármikor jogosult megváltoztatni passzív státuszra, amely azonban a korábban rögzített Visszaigazolások hatályát és teljesítési kötelezettségét nem érinti.

Az Eseti megrendelést a SENDEE rendszer annak az aktív státuszú Futárnak ajánlja fel elfogadásra a SENDEE applikáción keresztül, amely a legjobb feltételekkel rendelkezik az adott Eseti megrendelés teljesítése tekintetében. A Futár az Eseti megrendelést a SENDEE applikáción keresztül fogadja el, amely az adott Eseti megrendelés Visszaigazolásának minősül.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Futár nem köteles a felajánlott Eseti megrendelést elfogadni, ennek megfelelően SENDEE nem vállal kötelezettséget az Eseti megrendelés Visszaigazolására és ezáltal teljesítésére, vagy arra, hogy az adott Eseti megrendelés teljesítésére a teljesítéshez leginkább megfelelő Futár közreműködésével kerül sor.

A Visszaigazolás Futár általi, SENDEE applikációban történő rögzítése egyúttal az adott Eseti megrendelés teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást eredményez SENDEE részéről az Ügyfél irányában, és az Ügyfél és SENDEE között létrehozza az Eseti megrendelésnek megfelelő tartalmú Eseti szállítási szerződést.

A Visszaigazolás Futár általi, SENDEE applikációban történő rögzítése egyúttal azt is jelenti, hogy a Futár SENDEE felé kötelezettséget vállalt az adott Eseti megrendelés teljesítésére, és a Futár és SENDEE között létrehozza az Eseti megrendelésnek megfelelő tartalmú Eseti szállítási szerződést.

A Visszaigazolás SENDEE rendszerben történt megjelenését követően az Eseti megrendelés nem vonható vissza. A Visszaigazolás rögzítését követően az Ügyfél akkor is köteles az Eseti megrendelésben rögzített feltételeknek megfelelően kiszámított díjat SENDEE részére megfizetni, amennyiben a tényleges kiszállítás az Ügyfél érdekkörében felmerült bármely okból elmarad.

A Visszaigazolás Futár által történő visszavonására nincs lehetőség. Amennyiben Futár az Eseti szállítási szerződés teljesítése tekintetében elháríthatatlan külső körülmény által akadályoztatva van, ezt köteles SENDEE részére haladéktalanul jelezni, aki jogosult a Futár Visszaigazolását törölni és az Eseti megrendelést más Futár számára elérhetővé tenni.

Az csomag feladása

Az Ügyfél a szállítandó csomagot közvetlenül az Eseti megrendelést visszaigazoló Futár részére köteles átadni. Az Ügyfél köteles meggyőződni arról, hogy a Futár azonos a Visszaigazolást rögzítő Futárral. A csomag átvételét a Futár a SENDEE applikációban annak megtörténtekor rögzíti.

Az Ügyfél felel azért, hogy a Futár részére átadott csomag megfelel az Eseti megrendelésben rögzített tartalomnak. A Futár nem köteles a szállítandó csomagot átvenni, ha az nem egyezik az Eseti megrendelésben, vagy az általa nem szállítható el (pl. annak mérete, tartalma vagy bármely más ok miatt, ide nem értve azt az esetet, ha a csomag ki van zárva a szolgáltatásból). A csomag átvételének ezen okból történő akadályoztatása esetén Futár köteles SENDEE-vel egyeztetni, aki a szállítás feltételeit az Ügyféllel egyezteti, és azt esetleges többletdíj (pl. további Futár igénybevétele) megfizetésétől teheti függővé. Amennyiben a csomag nem felel meg a jelen ÁSZF-ben foglalt követelményeknek vagy a jogszabályi előírásoknak, a Futár köteles a csomag átvételét megtagadni; az ebből eredő minden többletköltség és kár Ügyfelet terheli.

Az Ügyfél a csomag átadásakor köteles felhívni a Futár figyelmét arra, amennyiben a csomag továbbítása a szokásostól eltérő kezelést igényel. Ennek elmulasztásából eredő minden kárért Ügyfél felel.

A csomag tartalmáért és a csomagolás bármilyen hiányosságáért kizárólag az Ügyfelet terheli felelősség, e tekintetben SENDEE mindennemű felelősségét kizárja.

A csomag kiszállítása

A Futár a kiszállítás során a csomagolást semmilyen körülmények között nem bonthatja meg, vagy nem bonthatja ki, köteles a kiszállítás során a csomag épségét megóvni.

A csomag kiszállítása Futár kötelezettsége, aki köteles a szállítást a lehetőség szerinti legrövidebb útvonalon és legrövidebb időn belül teljesíteni, indokolatlan megszakítás vagy megállás nélkül, és a csomagot az Ügyfél által megadott címen a címzett részére kiszolgáltatni. Futár teljeskörű felelősséggel tartozik SENDEE irányában azért, ha az Eseti szállítási szerződés teljesítése azért szenved késedelmet, mert Futár nem tartotta be a jelen pontban foglalt kötelezettségeit.

Mindemellett Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szállítás meghatározott útvonalon vagy meghatározott határidőben történő teljesítése a közlekedési adottságoktól függ, ezért elfogadja, hogy SENDEE nem vállal kötelezettséget a kiszállítás meghatározott útvonalon történő teljesítésére, vagy a csomag meghatározott időpontban vagy határidőn belül történő átadására.

A szállítási cím minden esetben az Ügyfél által az Eseti megrendelés leadása során a SENDEE rendszerben rögzített szállítási cím. A szállítási címet az Ügyfél a Futár részére átadott csomagon is köteles feltüntetni. Ügyfél a szállítási címet mindaddig módosíthatja, illetve a csomagot visszakérheti, amíg a csomag a címzett részére kiszolgáltatásra nem kerül, köteles azonban az ezzel összefüggésben felmerült többlet díjakat SENDEE részére megfizetni.

Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a SENDEE applikáción mindenkor elérhető funkciók függvényében – a szállítási szolgáltatás igénybevétele után a Futár és/vagy a címzett jogosult lehet az Ügyfél eljárásnak (magatartásának) értékelésére a SENDEE applikáción keresztül, illetve megjegyzést fűzhet ahhoz. Ezzel összhangban – a SENDEE applikáción mindenkor elérhető funkciók függvényében – a Futár értékelheti az Ügyfelet. Ennek célja, hogy a SENDEE applikáción keresztül bonyolított szállítási szolgáltatások a lehető legmagasabb színvonalon kerüljenek nyújtásra, valamennyi részes fél legnagyobb megelégedésére.

SENDEE bármikor jogosult olyan értékelési rendszert bevezetni és fenntartani, illetve azt felfüggeszteni vagy megszüntetni, amellyel meghatároz olyan minimális átlagos értékelési szintet, amelynek meghaladása előfeltétele a SENDEE rendszer igénybevételének. Amennyiben az Ügyfél ezt a szintet nem haladja meg, az kifejezetten indokot szolgáltathat Ügyfél SENDEE rendszerhez való hozzáférése felfüggesztésének az arra vonatkozó szabályok szerint.

A csomag kézbesítése

A csomag címzett részére történő kézbesítését a Futár a SENDEE applikáción keresztül jelzi („csomag leszállítva” gombbal). Ezzel a szállítási szolgáltatás teljesítettnek tekintendő.

A Futár a csomagot kizárólag a SENDEE rendszerben rögzített címzett részére, vagy az alábbi személyek részére szolgáltatja ki:

 • ha a kézbesítési cím lakóhely, az ingatlan tulajdonosa vagy bérlője,
 • ha a kézbesítési cím munkahely, a munkahelyen küldemények átvételére feljogosított személy (pl. recepciós).

Amennyiben a címzettnek a csomag kiszolgáltatásakor mennyiségi vagy minőségi kifogása van, ezt a Futár a rögzíti a SENDEE rendszerben, a csomagot nem adja át a címzett részére, és a kiszállítás kézbesíthetetlennek minősül. A címzett kifogásait kizárólag az Ügyféllel köteles egyeztetni, a csomag Futár által történt kibontásának esetét ide nem értve a Futár, illetve SENDEE a csomag címzett által elvárt tartalmáért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Amennyiben a csomag a címzett részére bármely okból – ideértve a fenti pontban megjelölt okot is – nem kézbesíthető, a csomag az Ügyfél rendelkezése szerint visszaszállításra kerül az Ügyfél részére a SENDEE rendszerben rögzített feladási címre, a vonatkozó vállalkozói díj Ügyfél által történő megfizetése esetén. Amennyiben az Ügyfél a csomag visszaszállítását nem kéri, SENDEE a csomag őrzésére romlandó tartalmak esetén nem köteles, és jogosult azt megsemmisíteni. A nem romlandó dolgok megőrzésére a jogszabályok rendelkezései irányadóak. A fentiek nem mentesítik az Ügyfelet a vállalkozói díj megfizetései alól.

Utánvétes csomagra vonatkozó eltérő rendelkezések

Amennyiben az Ügyfél olyan csomag tekintetében kívánja igénybe venni a SENDEE szolgáltatását, amely csomag ellenértékét a címzett a csomag kézbesítésekor fizeti meg, ezt az Ügyfél az Eseti megrendelés rögzítésekor köteles a SENDEE rendszerben feltüntetni, az ellenérték rögzítésével egyidejűleg. A félreértések elkerülése érdekében az utánvét lehetősége kizárólag a csomag ellenértékének megfizetésére vonatkozik, a SENDEE szolgáltatása után járó vállalkozói díjat minden esetben az Ügyfél köteles megfizetni.

Utánvétes csomag esetén a Futár a csomag címzett részére történő átadásakor köteles a csomag SENDEE rendszerben rögzített ellenértékét a címzettől átvenni, és az átvett összeget köteles haladéktalanul az Ügyfél részére a SENDEE rendszerben rögzített feladási helyre visszavinni, és az Ügyfélnek átadni.

A Futár fenti kötelezettségének biztosítására Futár a SENDEE nevében a kiszállítandó csomag SENDEE rendszerben rögzített ellenértékének megfelelő összegű biztosítékot (óvadékot) ad át az Ügyfél részére. Az Ügyfél a biztosítékként letett összeget köteles a Futár részére haladéktalanul visszaadni, amennyiben a Futár a kiszállított csomag ellenértékének Ügyfél részére történő visszaszállítására és átadására vonatkozó kötelezettségének eleget tett. A Futár a letett biztosítékot a SENDEE nevében veszi át és tartja magánál. Amennyiben a Futár nem tesz eleget a kiszállított csomag ellenértékének Ügyfél részére történő visszaszállítására és átadására vonatkozó kötelezettségének, az Ügyfél jogosult az ezzel részére okozott károkat a letett biztosíték összegéből kielégíteni.

A Futár a csomagot nem adja át a címzett részére, amennyiben a címzett az ellenérték megfizetését megtagadja. Ebben az esetben, továbbá abban az esetben, ha az utánvétes csomag Eseti megrendelésben rögzítettek szerinti kézbesítése bármely egyéb, a SENDEE-nek vagy a Futárnak nem felróható okból nem lehetséges, a biztosítékként letett összeg a SENDEE-t illeti meg, amelyet az Ügyfél köteles a SENDEE részére visszafizetni.

Vállalkozói díj, fizetési feltételek

A szállítási szolgáltatás teljesítésével Ügyfél SENDEE részére, valamint SENDEE Futár részére vállalkozói díjat tartozik fizetni.

A vállalkozói díj számítása minden esetben alapdíj és kilométerdíj figyelembevételével történik, a SENDEE által alkalmazott és közzétett mindenkor hatályos díjszabásban foglaltak szerint. A kilométerdíj az egy kilométerre megállapított díj és a megtett távolság szorzata.

A vállalkozói díj elszámolásának alapja a SENDEE rendszer által az Eseti megrendelés Visszaigazolásakor kiszámított optimális útvonal szerinti távolság kilométerben.

A vállalkozói díjat vagy annak számítási módját SENDEE bármikor jogosult egyoldalúan módosítani, amelyről köteles Ügyfelet – akár a SENDEE rendszeren keresztül – értesíteni. A díj módosítása nem érinti a módosítás hatályba lépését megelőzően létrejött Eseti szállítási szerződések vállalkozói díjának elszámolását. A díjmódosítás hatályba lépését követően a SENDEE rendszerben történő részvétel és Eseti megrendelés leadása a díjmódosítás Ügyfél által történt elfogadásának minősül.

Felek a vállalkozói díjjal, továbbá az esetleges lemondás miatti bánatpénz, illetve az esetleges egyéb igények tekintetében hetente számolnak el egymással. SENDEE a tárgyhét során teljesített Eseti szállítási szerződések vonatkozásában őt megillető vállalkozói díjról a tárgyhetet követő legkésőbb második munkanapon – a SENDEE rendszerben rögzített adatok alapján kiállított – számlát küld az Ügyfél részére, amely számlának melléklete a vállalkozói díjnak a SENDEE rendszerben rögzített adatok alapján készített tételes elszámolása. A számlát a SENDEE rendszer elektronikus formában állítja ki és küldi meg az Ügyfél részére.

A SENDEE rendszerben rögzített adatokat a felek hitelesnek fogadják el a teljesített szolgáltatások és az azok ellenértékeként megfizetendő vállalkozói díj tekintetében.

Az Ügyfél a számlát annak kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül köteles kiegyenlíteni. Amennyiben az Ügyfélnek a számlával kapcsolatosan bármilyen kifogása van, ezt a számla kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül köteles jelezni SENDEE felé azzal, hogy a számla egyes tételei tekintetében bejelentett kifogás nem mentesíti az Ügyfelet a számla nem kifogásolt tételei szerinti vállalkozói díj megfizetésének kötelezettsége alól.

Az Ügyfél a vállalkozói díjat banki átutalással köteles megfizetni a SENDEE számláján feltüntetett bankszámlára.

Felelősségkorlátozások, a kártérítési igények érvényesítése

SENDEE kijelenti, hogy a www.sendee.hu weboldalon található, a szállítási szolgáltatásra vonatkozó bármely információ csak tájékoztatási célt szolgál, annak jogszabályi megfelelőségéért, hatályosságáért és teljességéért való felelősségét SENDEE kifejezetten kizárja.

SENDEE a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 44. § (2) bekezdése alapján a hivatkozott törvény 44, § (1) és (3)-(8) bekezdésében, továbbá a 45-51. § rendelkezéseiben foglaltak helyett a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályainak alkalmazását köti ki, a jelen ÁSZF-ben foglalt korlátozásokkal.

SENDEE kifejezetten kizárja mindennemű felelősségét az Ügyfél által feladott csomag tartalma és csomagolása vonatkozásában (így minőség, mennyiség és a vonatkozó jogszabályoknak, általános vagy különös minőségi és hatósági előírásoknak való megfelelőség vonatkozásában), a Futár és a Futár által használt szállítóeszköz szállítási szolgáltatásra való megfelelősége körében, továbbá a Futár, mint a közúti közlekedésben résztvevő személy magatartása és magatartásának lehetséges következményei körében (így kifejezetten, de nem kizárólagosan a közlekedési szabályszegésekért, azok következményeiért, a közterületen történő parkolás feltételeinek megtartásáért és esetlegesen azért fizetendő díjak/pótdíjak teljesítéséért).

SENDEE-t a szállítási szolgáltatások tekintetében a csomag Futár által történt kézhezvételétől annak a címzett részére történő kiszolgáltatásáig felel az Ügyfél felé és kizárólag az alábbiak szerint korlátozott kártérítési felelősség terheli:

 • a) amennyiben SENDEE a kézbesítésre határidőt vállalt, SENDEE a csomag esetleges késedelmes leszállítása esetén legfeljebb az adott Eseti szállítási szerződés tekintetében őt megillető vállalkozói díj erejéig tartozik kártérítési felelősséggel, kivéve, ha a kiszállítás határidőben való teljesítését elháríthatatlan küldő körülmények akadályozták, vagy a címzett nem volt elérhető.
 • b) SENDEE a csomag tartalmának sérülése, teljes vagy részleges elveszése, megsemmisülése esetén a csomagban bekövetkezett tényleges kár összegének erejéig, legfeljebb azonban csomag Eseti megrendelésben rögzített értéke erejéig tartozik kártérítési felelősséggel. A csomag Eseti megrendelésben rögzített értéke nem haladhatja meg a csomag tartalmának valódi értékét. Amennyiben az érték nem valósan került feltüntetésre, SENDEE felelősségének felső határa az a) pontban megjelölt összeg. Részleges sérülés, illetve elvesztés vagy megsemmisülés esetén a kártérítés a sérülés, illetve elvesztés vagy megsemmisülés arányában áll fenn.
 • c) SENDEE a szállítási szolgáltatások tekintetében a fentieken túlmenő, egyéb károkért (következményi károk, ideértve különösen az elmaradt haszon iránti igényeket), illetve a fenti összeghatárokat meghaladó károkért való felelősségét kifejezetten kizárja, függetlenül a károk személyi vagy anyagi jellegére. SENDEE nem kötelezhető sérelemdíj megfizetésére, valamint személyiségi jog megsértése miatti kártérítésre.
 • d) SENDEE a címzettek felé semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik, a címzettek felé kizárólag Ügyfél köteles helytállni.

SENDEE mindemellett nem felel a csomag sérülése, teljes vagy részleges elveszése, megsemmisülése esetén, amennyiben az az alábbi okok valamelyikére vezethető vissza:

 • a) az Ügyfél, a címzett vagy egyéb jogosult átvevő magatartása,
 • b) az Ügyfél, a címzett, vagy egyéb jogosult átvevő nem megfelelő rendelkezéséből eredő, SENDEE-nek vagy Futárnak nem felróható kezelés,
 • c) a csomag tartalmának belső tulajdonsága vagy saját hibája,
 • d) a csomagolásnak a Futár által történt átvételekor észre nem vehető hiányossága,
 • e) az Ügyfél nem tájékoztatta SENDEE-t a csomag tartalmának kívülről fel nem ismerhető értékéről, vagy a csomag kézbesítéséhez fűződő különleges érdekéről,
 • f) az csomagolás nem felelt meg a csomag tartalmának, tulajdonságainak, jellegének, tömegének, halmazállapotának vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek,
 • g) az Ügyfél elmulasztotta jelölni a csomag tartalmának sérülékeny, törékeny, vagy romlandó jellegét,
 • h) kizárólag a csomagolás sérült,
 • i) ha a csomag tartalma a csomagolás sértetlensége mellett sérült vagy hiányos,
 • j) ha a csomag sérülése, elveszése vagy megsemmisülése elháríthatatlan külső körülményre vezethető vissza.

SENDEE-t a szállítási szolgáltatások tekintetében a Futár felé kizárólag az alábbiak szerint korlátozott kártérítési felelősség terheli:

 • a) SENDEE – a jogszabályi keretek között – kizárja a felelősségét a Futárt a szállítási szolgáltatás teljesítése vonatkozásában érő bármely kár vonatkozásában, függetlenül annak személyi vagy vagyoni jellegére.
 • b) SENDEE semmilyen körülmények között nem felel a Futár által a szállítási szolgáltatások teljesítése során harmadik személynek okozott károkért.
 • c) SENDEE Futár felé a szállítási szolgáltatások alapján esetlegesen fennálló kártérítési felelőssége nem haladhatja meg az adott Eseti szállítási szerződés tekintetében a Futárt megillető vállalkozói díj összegét.

Ügyfél, illetve Futár a SENDEE rendszerben kizárólag saját felelősségére, saját vállalkozói kockázatvállalása alapján vesz részt. Ügyfél és Futár kötelesek SENDEE-t haladéktalanul mentesíteni minden olyan igény és követelés alól, amelyért – SENDEE fentiek szerinti felelősségkorlátozásait is figyelembe véve – Ügyfél vagy Futár köteles helytállni.

A SENDEE rendszer SENDEE saját fejlesztése, tervezése és kivitelezése, amely elsőgenerációs üzleti és műszaki megoldásként működik. SENDEE a SENDEE applikáció és rendszer szolgáltatásait a mindenkor elérhető formájukban és tartalommal bocsájtja rendelkezésre, míg Ügyfél és Futár ennek megfelelően fogadja el azokat. SENDEE nem vállal biztosítékot vagy garanciát arra, hogy a SENDEE applikáció vagy a SENDEE rendszer hozzáférése vagy használata folyamatos, zavartalan vagy hibamentes, vagy abból szállítási szolgáltatási megbízásra vonatkozó igény ered.

SENDEE nem vállal továbbá garanciát a SENDEE rendszer vagy a SENDEE applikáció elérhetőségére, működésére vonatkozóan. Ügyfél és Futár tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SENDEE rendszer vagy a SENDEE applikáció bármikor, bármilyen okból elérhetetlenné válhat. Továbbá, a SENDEE rendszer vagy a SENDEE applikáció esetében az internet és az elektronikus kommunikációs eszközök használatából eredő korlátozások, késések és egyéb problémák merülhetnek fel. SENDEE nem vonható felelősségre az ilyen problémákból eredő semmilyen késés, teljesítési hiba vagy egyéb kár vagy veszteség miatt.

A kártérítési igényeket SENDEE részére írásban kell bejelenteni. A bejelentésben részletesen le kell írni a kár természetét és összegét. A kárt a bejelentésben ésszerű mértékben igazolni kell. A bejelentett kártérítési igényt a SENDEE a panaszkezelésre irányadó szabályok vizsgálja meg, és amennyiben a kártérítési igényt elismeri, ezt követő 8 (nyolc) napon belül intézkedik a kártérítés megfizetése iránt.

A jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásokkal kapcsolatos kártérítési igények a SENDEE-vel szemben 6 (hat) hónap alatt évülnek el. A SENDEE követeléseinek elévülésére Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Panaszkezelés

Az Egyedi szállítási szerződések teljesítését az Ügyfelek elsősorban a SENDEE applikáción keresztül követhetik nyomon. Ezen túlmenő kérdésekkel kapcsolatosan a SENDEE a székhelyén ügyfélszolgálatot működtet, amely munkanapokon 09:00 és 16:00 óra között érhető el telefonon, illetve időkorlát nélkül e-mailben. A telefonos és e-mailes elérhetőség a www.sendee.hu weboldalon található.

A SENDEE által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges panaszokat az ügyfélszolgálaton kell bejelenteni telefonon vagy e-mailben, illetve egyébként írásban. Névtelen panaszok nem elfogadottak. Az ügyfélszolgálat gondoskodik a panaszok kivizsgálásáról és a szükséges intézkedések megtételéről tájékoztatja a panasztevőt, legkésőbb a bejelentést követő 30 (harminc) napon belül. A panaszkezelési határidő 30 (harminc) nappal meghosszabbítható.

Szellemi alkotások védelmére vonatkozó rendelkezések

A SENDEE applikáció és a SENDEE rendszer, mint sajátos informatikai és üzleti megoldás SENDEE saját fejlesztése és tulajdona és SENDEE kizárólagosan rendelkezik ezek felett a szerzői és felhasználási jogok összességével és teljességével.

Az Egyedi keretszerződés megkötésével és az egyedi azonosító rendelkezésre bocsátásával SENDEE térben, időben és felhasználási módok tekintetében is korlátozott felhasználási jogot enged a SENDEE applikáció és a SENDEE rendszer alkalmazására Ügyfél és Futár részére. A felhasználási jog kizárólag Magyarország területére terjed ki, az Egyedi keretszerződés hatálya alatt, az Ügyfél, illetve a Futár SENDEE rendszerben történő regisztrációjának idejére terjed ki, és kizárólag a SENDEE rendszer felhasználói alkalmazását foglalja magában. Ügyfél és Futár különösen nem jogosult a SENDEE applikációt vagy a SENDEE rendszert többszörözni, terjeszteni, átdolgozni vagy módosítani, a SENDEE applikáció architektúráját vagy forráskódját megismerni, visszafejteni, dekomplilálni, vagy szétszerelni, abban módosításokat végrehajtani, Ügyfél és Futár továbbá nem szerez adminisztrációs jogokat sem.

A „SENDEE” név és logó a SENDEE kizárólagos szellemi tulajdonát képező, bejegyzett védjegy. A védjegy felhasználásához SENDEE előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges, az abban foglalt tartalommal és terjedelemben. Kifejezett felhatalmazás hiányában tilos a védjegy egészének vagy bármely elemének használata, másolása vagy bármely formában történő jogosulatlan felhasználása. Az Ügyfél és Futár nem jeleníti meg sem SENDEE nevét, sem a „SENDEE” logót üzlethelyiségében, járművein vagy eszközein, illetve csomagolásán.

Az Egyedi keretszerződések és az Eseti szállítási szerződések hatálya és megszűnése

Az Egyedi keretszerződést bármelyik fél jogosult bármikor indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetni, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. Az Egyedi keretszerződés megszüntetésére irányuló egyoldalú nyilatkozatnak tekintendő a SENDEE rendszerben való regisztráció bármelyik fél által történő törlése. Az Egyedi keretszerződés megszüntetése nem érinti az Eseti szállítási szerződések hatályát, amelyek teljesítésére továbbira is a jelen ÁSZF szerint kötelesek a felek.

Az Eseti szállítási szerződéseket a jelen ÁSZF szerint, az Eseti megrendelés Ügyfél által történt lemondásával, vagy a Visszaigazolás Futár által történt visszavonásával lehet megszüntetni.

Az Eseti szállítási szerződések megszüntetésével kapcsolatos elszámolásra a jelen ÁSZF-ben rögzített időszakos elszámolás keretében kerül sor. Az Egyedi keretszerződés megszüntetése esetén a felek az Egyedi keretszerződés megszűnését követő 15 (tizenöt) napon belül számolnak el egymással, a jelen ÁSZF-ben foglalt elszámolási szabályok szerint.

Értesítések

Felek bármely értesítést írásban, elsősorban elektronikus úton, így lehetőség szerint a SENDEE applikáción keresztül tesznek meg egymás felé, ennek bárminemű akadályoztatása esetében e-mail útján vagy a www.sendee.hu weboldalon keresztül tesznek meg. Bármely szóbeli értesítés csak akkor hatályos, amennyiben azt írásban is megerősítik.

Versenytilalmi rendelkezések

Az Egyedi keretszerződés hatálya alatt Ügyfél nem jogosult Futárral közvetlenül a SENDEE által nyújtott szolgáltatásnak megfelelő szállítási szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodást kötni, vagy Futárt ilyen feladatok ellátására bármilyen jogviszony keretében igénybe venni, továbbá nem törekedhet arra, hogy Futár a SENDEE-vel fennálló jogviszonyát megszüntesse.

Futár köteles haladéktalanul jelezni SENDEE felé, amennyiben Ügyfél a fenti pontban foglaltak szerinti együttműködésre vonatkozó ajánlatot tesz a részére.

A jelen pontban foglalt tilalmak megszegése esetén SENDEE az Ügyfél, illetve a Futár regisztrációját törli a SENDEE rendszerből és az Egyedi keretszerződést megszünteti.

Egyéb rendelkezések

Titoktartás

Felek kötelesek az Egyedi keretszerződés feltételeit, rendelkezéseit és az ahhoz kapcsolódó valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelni. Üzleti titoknak minősülnek különösen a SENDEE-re és a SENDEE applikációra és a SENDEE rendszerre, mint szellemi termékre és üzleti megoldásra vonatkozó adatokat, az azonosítókat, a felhasználói adatokat, a szolgáltatási díjakat, a marketing és üzleti terveket, valamint azon üzleti, pénzügyi, műszaki, üzemeltetési és egyéb nem nyilvános információkat (akár írásban, akár szóban kerültek közlésre), amelyeket a közlő fél védettnek vagy bizalmasnak minősít, vagy amelyekről a másik fél indokoltan azt gondolhatja, hogy bizalmasan kezelendőek. Ügyfél és Futár kötelesek továbbá titokban tartani mindennemű információt és megoldást, amit a SENDEE-ről, a SENDEE applikációról vagy a SENDEE rendszerről bármilyen módon, formában vagy körülmények között a tudomásukra jut. A titoktartás feleket az Egyedi keretszerződés megszűnését követően is kötelezi korlátlan ideig.

Ügyfél és Futár tudomásul veszik, hogy a SENDEE rendszer Magyarországon újdonságnak minősülő üzleti vállalkozás, így a SENDEE applikációról, a SENDEE rendszerről, vagy ezek működéséről való bárminemű információ harmadik felek részére történő átadása súlyosan sértheti SENDEE érdekeit, így SENDEE üzleti titkai megtartásáért Ügyfél és Futár mindenkor teljeskörű felelősséggel tartozik. A nyilvánosság felé bármilyen közlésre kizárólag SENDEE kifejezett előzetes hozzájárulásával kerülhet sor.

Adatkezelés

Az adatkezelésére a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel SENDEE elsősorban az együttműködés érdekében szükséges adatokat rögzíti és kezeli az Ügyfél, a Futár, illetve a címzettek vonatkozásában, amely adatokból jogosult az Ügyfél, illetve a Futár részére átadni, illetve hozzáférhetővé tenni mindazon adatokat, amelyek az Eseti szállítási szerződések létrejöttéhez és teljesítéséhez szükségesek. Egyebekben SENDEE biztosítja, hogy az adatok illetéktelen harmadik személy részére nem hozzáférhetőek. Az adatkezelés célja továbbá a SENDEE által Ügyfél részére nyújtott szolgáltatások szerződésszerű nyújtása, a SENDEE rendszer működésének ellenőrzése, a rendszer felhasználói jogosultságainak ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása.

Futár tudomásul veszi továbbá, hogy a SENDEE rendszer működésének alapja a Futár útvonalának földrajzi helymeghatározás útján történő követése, amelyre tekintettel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SENDEE rendszerben aktív státusza esetén mind SENDEE, mint az Ügyfél hozzáférhet az aktuális tartózkodási helyéhez. A SENDEE és az Ügyfél azonban kizárólag az Eseti szállítási szerződések teljesítésével összefüggésben, annak érdekében jogosultak Futár helyadatait megismerni, és ezen adatokat nem jogosultak megőrizni, vagy illetéktelen harmadik személyek részére kiszolgáltatni vagy azokat harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni. Amennyiben Ügyfél ezen tilalmakat megszegi, teljeskörű felelősséggel tartozik az ebből eredi minden kárért.

Alkalmazandó jog, jogviták kezelése

Felek az Egyedi keretszerződés és/vagy az ÁSZF létrejötte és rendelkezéseinek értelmezése, továbbá a jogviszonyból vagy annak teljesítéséből fakadó esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel kötelesek rendezni. Amennyiben a békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájában – hatáskörtől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék jár el, ez utóbbi alól kivéve, ha egyébként az általános szabályok szerint a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben az Egyedi keretszerződés vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, illetve ha bármely rendelkezés teljesítése lehetetlenné válik, úgy az nem eredményezi az adott szerződés teljes érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát. Felek kötelesek az ilyen rendelkezést olyan megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni, amely a legközelebb áll az eredeti szerződéses akaratukhoz.

Joglemondás kizárása

Az Egyedi keretszerződés vagy jelen ÁSZF vagy bármely vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint a SENDEE-t megillető valamely jog vagy jogorvoslat nem vagy késedelmes gyakorlása nem értelmezhető ezen jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, illetve valamely jog vagy jogorvoslat részleges vagy egyszeri gyakorlása nem meríti ki ezen jog vagy jogorvoslat további gyakorlásának lehetőségét.

Irányadó nyelv

A jelen ÁSZF, valamint az Egyedi keretszerződés egymással megegyező, magyar és angol nyelven íródott. A két nyelvi változat közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat tekintendő irányadónak.

Az ÁSZF módosítása

A jelen ÁSZF-et a SENDEE jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítást a hatályba lépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a SENDEE honlapján közzéteszi. A módosítás hatályba lépését követően a SENDEE rendszer használata a módosítás elfogadását jelenti.

A jelen ÁSZF legutolsó módosításának időpontja: 2017. szeptember 28.